PONUDA UGOVORA ZA PRUŽANJE PREVODILAČKIH USLUGA

Nazad na glavnu stranicu

Beograd, redakcija 2. August 2023.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "LokalTrans", u daljem tekstu "Izvođač radova", postupajući u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, koju zastupa direktor Vejn Filip Igorevič, postupajući na osnovu Povelje, ovom javnom ponudom nudi svakom punoletnom pojedincu (u daljem tekstu Kupac) da zaključi ovaj Ugovor o ponudi (u daljem tekstu Ugovor) pod sledećim uslovima.

 1. POJMOVI I DEFINICIJE
  1. Jedinicom mere za obim tekstualnog materijala za prevođenje je jedna reč. Obračun obima usluga tekstualnog prevođenja se pravi korišćenjem usluge objavljene na sajtu Izvođača radova www.srb.localtrans.ru.
  2. Jedinica računa za obim usmenog (konsekutivnog) prevođenja je jedan astronomski sat rada prevodioca (60 minuta). Za pružanje tumačenja usluga koje traju manje od 60 (šezdeset) minuta, usluge se naplaćuju kao pun astronomski sat. Vreme početka rada prevodioca po uputstvima Kupca nije stvarno vreme početka događaja (sastanak, pregovori), već vreme koje je kupac odredio za dolazak prevodioca.
  3. Jedinica mere za merenje obima tumačenja (simultanog) prevođenja se smatra jednim astronomskim satom rada dva prevodioca u separeu opremljenom sredstvima za simultano prevođenje.
  4. Pod Izvornim materijalima se razumeju kao tekstualni i audiovizuelni materijali koje Kupac prenosi na papiru ili elektronskim datotekama (na CD-ovima, fleš diskovima, putem e-pošte, drugačije).
  5. Rečnik - lista posebnih pojmova i skraćenica koje se koriste u izvornim materijalima, sadrže:
   • objašnjenje njihovog značenja;
   • analozi koji se koriste na ciljnom jeziku;
   • ako je potrebno, drugi referentni ili informativni materijali, na primer, interni rečnik firme, vodič za prevođenje, pravila za obradu dokumenata itd.
  6. Trenutak pružanja usluga od strane Izvođača radova je:
   • u slučaju usmenog prevođenja – datum stvarnog kraja pružanja prevodilačkih usluga;
   • prilikom izrade pismenog prevođenja - datum prenosa gotovih materijala (prevedeni tekst) Kupcu na bilo koji način naveden u ovom Ugovoru i Zahtevu.
 2. OPŠTE ODREDBE
  1. Izvođač radova se obavezuje, na zahtev Kupca, da pruža usluge za usmeno (konsekutivno/simultano) i / ili pismenog prevođenja teksta sa ruskog na strani jezik, sa stranog jezika na ruski, sa stranog jezika na strani jezik, a Kupac se obavezuje prihvatiti i platiti te usluge.
  2. PRIHVATANJE PONUDE je potpuno i bezuslovno prihvatanje od strane Kupca uslova ovog Ugovora i sprovodi ga Kupac izvršavanjem sledećih radnji u zbiru:
   1. Registracija Prijave za pružanje usluga (u daljem tekstu - Prijava) na sajtu Izvođača www.srb.localtrans.ru
   2. Plaćanje od strane Kupca za usluge Izvođača radova na način propisan ovim Ugovorom.
  3. Po prijemu prijave, Izvođač šalje na adresu e-pošte Kupca koju je on naveo prilikom postavljanja Prijave, obračun troškova porudžbine i obaveštava o roku izvršenja porudžbine, odnosno obaveštava o nemogućnosti ispunjenja porudžbine.
  4. Završeni prevod se šalje kupcu e-poštom navedenim prilikom postavljanja porudžbine.
 3. PRAVA I OBAVEZE STRANAKA
  1. Izvođač radova je u obavezi:
   1. Za ostvarenje pismenog prevođenja, prihvatite izvorni materijal kupca na način koji je dogovoren sa njim.
   2. Prevoditi sa potrebnim kvalitetom.
   3. Obezbediti adekvatnost prevođenja na primljeni materijal u skladu sa normama i pravilima ciljnog jezika.
   4. Striktno koristiti rečnik prilikom prevođenja ako ga obezbeđuje Kupac.
   5. U slučaju prijema razumne žalbe Kupca u skladu sa postupkom utvrđenim ovim Ugovorom, ispraviti greške ili netačnosti u prevodu u periodu za koji su se Stranke dogovorile bez dodatne uplate.
  2. Izvođač ima pravo da:
   1. Pri otsutstvu Rečnika, obratiti se Kupcu radi konsultacije u vezi prevođenja posebnih pojmova i skraćenica.
   2. Koristite, uzimajući u obzir kontekst, bilo koji prevod termina sadržanog u javno dostupnim i/ili specijalizovanim rečnicima, ako Kupac nije obezbedio odobreni rok u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijema zahteva Izvođača radova (ali ne kasnije od roka koji je izvođač odredio za dostavljanje završenog prevođenja).
   3. Ako Rečnik ili drugi referentni i informativni materijal ne obezbedi Kupac, Izvođač ima pravo da se oslanja isključivo na sopstveno iskustvo i znanje, po sopstvenom izboru, koristiti prevod termina sadržanih u javno dostupnim/specijalizovanim rečnicima. Istovremeno, Izvođač radova se pridržava principa obezbeđivanja terminologije s kraja na kraj, odnosno da u celom tekstu ovog redosleda koristi istu opciju prevođenja za tipičnu reč, frazu, rečenicu ili deo teksta.
    U ovom slučaju, Kupac nema pravo da se poziva na nedostatke prevodilačkih usluga u vezi sa neusklađenošću između prevođenja specijalizovanih termina i skraćenica sadržanih u izvornim materijalima i značenja takvih specijalizovanih termina i skraćenica koje je Kupac prijavio kršeći rok koji je izvođač utvrdio u Zahtevu.
   4. Obustavi izvršenje naloga ako Kupac ne ispuni ili nepravilno ispuni svoje obaveze iz ovog Ugovora.
   5. Uključite treća lica u pružanje usluga, snosi odgovornost pred Kupcem za njihove postupke kao i za sopstvene.
   6. U svakom trenutku izvršite izmene i dodatke u ovom Ugovoru o ponudi, kao i drugim dokumentima objavljenim na Internetu u vezi sa pružanjem usluga, bez obaveštavanja i informisanja Kupca o tome.
  3. Kupac je u obavezi:
   1. Unapred navedite Izvođaču referentni materijal za tumačenje, ako je dostupan (kao što su: prezentacije, govori, referentni materijali, linkove za Veb stranice, brošurama i drugim sličnim materijalima).
   2. Ako Kupac želi da koristi posebnu terminologiju prilikom prevođenja (prihvaćenu za upotrebu u organizaciji Kupca), onda to posebno propisuje prilikom slanja Porudžbine i mora da obezbedi Izvođaču rečnik.
   3. Platite usluge Izvođača radova, nadoknadite troškove koje je izvođač snosio u izvršenju zahteva Kupca na način i uslove dogovorene Ugovorom.
   4. Tokom trajanja ovog Ugovora, kao i u roku od dve godine od isteka roka važenja, ne nuditi zaposlenje prevodiocu kojeg je obezbedio Izvođač za ispunjenje Porudžbine Kupca, u organizaciji kupca ili u drugoj organizaciji, kao i da se takav prevodilac ne angažuje u navedenom periodu.
   5. Nezavisno i blagovremeno se upoznajte sa trenutnom verzijom ovog Ugovora pre njegovog prihvatanja.
  4. Kupac ima pravo da:
   1. Iznesite tvrdnje o kvalitetu prevoda u slučaju da prevod sadrži značajne nedostatke, koji uključuju: promena značenja ili netačnosti, propuste, terminološke, gramatičke i sintaktičke greške, ako je prevod izvršen bez upotrebe ili uz netačnu upotrebu Rečnika koji je klijent blagovremeno obezbedio.
   2. Ukoliko Kupac ima bilo kakve zamerke na kvalitet prevoda, on ih izdvaja u pisanoj formi i šalje u formi zahteva Izvođaču radova mejlom najkasnije do 3 (tri) meseca od dana završetka usluge od strane Izvođača radova. Zamerka mora da sadrži određene komentare Kupca u vezi sa kvalitetom Usluga, kao i željeni vremenski rok i načine za otklanjanje nedostataka. Ako se Izvođač slaže sa zahtevima Kupca, Izvođač će eliminisati identifikovane zamerke u periodu koji su ugovorili Strane. U slučaju neslaganja Izvođača radova sa zamerkom Kupca, Strane nastavljaju sa rešavanjem nesuglasica kroz tužbeni i sudski rad u skladu sa klauzulom 8.1 ovog Ugovora.
   3. Ukoliko Kupac ima bilo kakve zamerke na kvalitet prevoda, on će ih motivisano pismeno izraziti i poslati u formi zamerke Izvođaču radova mejlom najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od završetka pružanja usluge od strane Izvođača radova. Zamerka mora da sadrži određene komentare Kupca u vezi sa kvalitetom Usluga, kao i željeni vremenski rok i načine za otklanjanje nedostataka. Ako se Izvođač slaže sa zahtevima Kupca, Izvođač će eliminisati identifikovane zamerke u periodu koji su ugovorili Strane. U slučaju neslaganja Izvođača radova sa zamerkama Kupca, Strane nastavljaju sa rešavanjem nesuglasica kroz tužbeni i sudski rad u skladu sa klauzulom 8.1 ovog Ugovora. ovog Ugovora, zamerke kvaliteta prevođenja nisu prihvaćeni.
 4. TROŠKOVI USLUGA, PROCEDURA ZA PRIHVATANJE PLAĆANJA USLUGA
  1. Plaćanje usluga po ovom Ugovoru Kupac sprovodi na bezgotovinski način koristeći uslugu elektronskog plaćanja na sajtu Izvođača www.srb.localtrans.ru. Ako izvođač izda fakturu Kupcu za plaćanje, uplatu izvršava Kupac na osnovu i u okviru perioda navedenog u takvoj fakturi na račun Izvođača radova ili trećeg lica kojeg je izvođač naveo u fakturi.
   Datum uplate je datum prijema sredstava na račun Izvođača radova.
  2. Cena Usluga se izračunava i prenosi kupcu od strane Izvođača radova putem e-pošte nakon prijema zahteva od kupca. Troškovi usluga Izvođača radova ne podležu PDV-u na osnovu pojednostavljenog poreskog sistema.
  3. Zahtev za usmeno (konsekutivno/simultano) prevođenje Kupac pravi najmanje 3 (tri) radna dana pre datuma prevođenja. U slučaju nepridržavanja navedenog perioda, na troškove usluga Izvođača radova primenjuje se faktor množenja od 1,5.
  4. Ako pružanje usluga tumačenja od strane Izvođača radova padne na vikend (subota, nedelja) ili neradni dan, primenjuje se faktor množenja od 1,5 na troškove usluga Izvođača radova.
  5. Kupac nadoknađuje troškove putovanja na mesto prevođenja (drumski, vazdušno ili železnicom, klasom koja nije niža od ekonom ili kupe), ako je potrebno, troškove života u hotelu koji nije niži od nivoa od 3 zvezdice, kao i obroke za prevodioca (stvarni troškovi). Kupac ima pravo da samostalno organizuje putovanje, smeštaj i obroke prevodioca.
  6. Uplatu za usluge Izvođača radova i naknadu za procenjene troškove Izvođača radova Kupac stiče po osnovu pune avansne uplate po osnovu obračuna obima poručenih usluga i naknade troškova koje je napravio Izvođač radova, u periodu od 2 (dva) radna dana od dana slanja Prijave Izvođaču i prijema obračuna od Izvođača radova.
   U slučaju nepristizanja uplate od Kupca u periodu navedenom u ovom pasusu, obračun troškova usluga izvođača se otkazuje i ne računa se relevantnim.
  7. Ako troškovi usluga izvođača radova ili iznos stvarnih troškova Izvođača radova na osnovu rezultata pružanja usluga prevazilaze iznos avansne uplate koju je napravio Kupac, Kupac će izvršiti dodatnu uplatu u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema informacija od Izvođača radova o potrebi dodatne uplate. Dodatna uplata se izvršava u skladu sa procedurom koja se nalazi u klauzuli 4.1 Ugovora.
  8. Izvođač radova ima pravo da ne počne da pruža usluge dok Kupac u potpunosti ne izvrši avansno plaćanje usluge Izvođača radova.
  9. Prihvatanje usluga od strane Kupca se sprovodi na sledeći način:
   1. Kada Izvođač izvrši usmeno (konsekutivno/simultano) prevođenje, predstavnik Kupca i prevodilac odmah nakon pružanja usluge potpisuju radni Izveštaj po formi Izvođača radova, koji ukazuje na vreme početka i završetka rada prevodioca. Ako Kupac ima zamerke o kvalitetu pruženih usluga, Kupac u ovom Izveštaju ukazuje na takve zamerke. U slučaju neopravdanog odbijanja Kupca da potpiše takav Izveštaj, prevodilac u izveštaju beleži odbijanje Kupca da ga potpiše.
   2. Čin usluga pruženih na osnovu ovog Ugovora se ne izdaje. Kupac je dužan da prihvati usluge Izvođača radova. Smatra se da usluge izvođača radova pruža na odgovarajući način i prihvataćene Kupcem bez zamerki pri otsutstvu zamerki od Kupca, sačinjenih u skladu sa klauzulama 3.4.2, 3.4.3 ovog Ugovora.
 5. ODGOVORNOST STRANAKA
  1. Izvođač radova ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, srodnih ili drugih prava do kojih je došlo u vezi sa prevođenjem na drugi jezik i/ili prenosom tekstualnog materijala od Kupca ka Izvođaču radova i /ili od Izvođača radova ka Kupca na osnovu ovog Ugovora.
  2. Izvođač radova nije odgovoran za tačnost, istinitost i / ili ispravnost informacija sadržanih u izvornom materijalu Kupca, čiji prevod sprovodi Izvođač radova.
  3. Ako kupac odbije Usluge izvođača radova (pod uslovom da Izvođač pravilno ispuni svoje obaveze) nakon završetka Zahteva i plaćanja usluga izvođača radova, troškovi avansne uplate kupcu se ne vraćaju i jeste kazna kupca za jednostrano odbijanje usluga.
  4. Ukoliko Kupac odbije usluge Izvođača radova (koje podležu odgovarajućem ispunjenju od strane Izvođača njegovih obaveza), Kupac u svakom slučaju nadoknađuje Izvođaču sve troškove koje je zapravo naneo Izvođač do dana prijema obaveštenja o povlačenju kupca iz Ugovora.
  5. U slučaju povrede od strane kupca klauzule 3.3.4. ovog Ugovora, Kupac, na pisani zahtev Izvođača radova i u periodu navedenom u takvom zahtevu, plaća kaznu u iznosu od 200.000 (Dvesta hiljada) rubalja.
  6. Strane će biti odgovorne za neizvršavanje ili nepravilno sprovođenje obaveza iz ovog Ugovora u skladu sa važećim zakonom.
  7. Izvođač radova nije odgovoran za neslaganje između pružene usluge i očekivanja Kupca i/ili za njegovu subjektivnu procenu. Takvo neslaganje sa očekivanjima i/ili negativna subjektivna procena nisu osnova za smatranje pruženih usluga kao nekvalitetnim, ili ne u dogovorenom obimu, kao i mišljenje trećih lica (drugih prevodilaca) različitih od mišljenja Izvođača radova (njegovih prevodilaca).
  8. Ukoliko Kupac prekrši uslove plaćanja za usluge izvođača radova ili naknadu troškova izvođača radova u skladu sa ovim Ugovorom, Kupac, na zahtev Izvođača radova poslat e-poštom Kupcu, u roku od 10 (deset) radnih dana od dana prijema takvog zahteva, plaća kaznu u iznosu od 1% (Jedan procenat) cene neizmirenih obaveza svakog dana kašnjenja.
 6. POVERLJIVOST
  1. Termin "Poverljive informacije" uključuje sve informacije koje u bilo kom obliku otkrije neka od strana Ugovora drugoj strani sa zahtevom da se te informacije ne prenose trećim licima bez saglasnosti njenog vlasnika. Poverljive informacije obuhvataju informacije bilo koje prirode (proizvodne, tehničke, ekonomske, finansijske, marketološke, organizacione itd.), informacije o metodama obavljanja profesionalnih aktivnosti koje imaju stvarnu ili potencijalnu komercijalnu vrednost zbog nepoznatih trećim licima, sa izuzetkom informacija koje su:
   • otkrivene u javno dostupnim izvorima informacija ili su javno dostupne iz drugih razloga;
   • zakonito dobijene od trećeg lica bez nametanja obaveze zaštite njihove poverljivosti;
   • bili zakonito poznati prijemnoj Stranci dok ih druga Stranka nije otkrila;
   • bili nezavisno razvijena od strane prijemne Stranke bez korišćenja ili upućivanja na Poverljive informacije koje druga Stranka Ugovora otkrila.
  2. Izvođač radova se obavezuje da neće otkrivati ili prenositi poverljive informacije trećim licima, osim u slučajevima kada se poverljive informacije mogu otkriti uz dozvolu Kupca u toku rada na osnovu Ugovora zaključenog između Kupca i Izvođača radova. Izvođač radova ograničava otkrivanje poverljivih informacija, pružajući pristup samo onim zaposlenima Izvođača radova čije aktivnosti zahtevaju poznavanje takvih informacija. Navedeni zaposleni treba da budu jasno svesni da su dužni da održe poverljivost informacija i ograniče njihovu upotrebu.
  3. Izvođač potvrđuje da se obaveza održavanja poverljivih informacija se odnosi na informacije koje mu je preneo Kupac i posle i pre datuma zaključenja ovog Ugovora.
  4. Obaveze poverljivosti važe za ceo rok važenja ovog Ugovora i 2 (dve) godine nakon njegovog raskida.
  5. Saopštenja za javnost i druga javna saopštenja vezana za ovaj Ugovor može dati jedna od Stranaka samo uz prethodno odobrenje druge Stranke.
  6. Tekst i uslove ovog Ugovora strane se priznaju kao poverljive informacije i ne podležu otkrivanju trećim licima bez pismene saglasnosti druge strane, osim u skladu sa važećim zakonom.
 7. TRAJANJE UGOVORA
  1. Ovaj Ugovor dolazi na snagu od trenutka prihvatanja od strane Kupca i važi sve dok Stranke u potpunosti ne ispune svoje obaveze.
  2. Raskid ovog Sporazuma ne oslobađa strane od odgovornosti kršenja njegovih uslova.
 8. VIŠA SILA
  1. U slučaju više sile, koje uključuju: prirodne katastrofe, požare, masovne nerede, vojne radnje, nezakonite radnje trećih lica, silom zakonodavnih akata, vladine uredbe i naredbe državnih organa koje direktno ili indirektno zabranjuju aktivnosti navedene u ovom Ugovoru koje sprečavaju strane da ispune svoje obaveze iz ovog Ugovora, i druge okolnosti izvan zavisnosti i volje Stranke, Stranke će biti oslobođene od odgovornosti za neispunjavanje ugovornih obaveza u roku od 10 (deset) dana od dana početka takvih okolnosti i ako postoji veza, stranka pogođena njihovim uticajem skrene pažnju druge stranke na vest o incidentu. Stranka koja je pretrpela gubitke zbog više sile može zahtevati od stranke koja je postala predmet više sile, dokumentarnih dokaza (sertifikat Privredne komore i industrije Ruske Federacije) o činjenici i razmerama događaja koji su se desili.
 9. REŠAVANJE SPOROVA
  1. Sporove koji mogu da nastanu iz Ili u vezi sa Ugovorom strane će rešiti u postupku prigovora. Termin za razmatranje prigovora je 10 radnih dana od dana prijema. Ako je nemoguće rešiti spor u predsudskoj fazi, on treba da se razmatra u sudu na lokaciji Izvođača radova.
 10. RAZNO
  1. Strane prepoznaju pravnu snagu e-mail pisma - skenirane kopije dokumenata potpisanih ručnim potpisom, poslate e-mail'om stranaka (od Kupca - sa e-mail adrese navedene u prijavi) od Izvođača radova - order@localtrans.ru) i prepoznaju ih kao ekvivalentne papirnim dokumentima, ako ugovor ne obezbeđuje papirni pisani obrazac dokumenta ili ukoliko se strane na drugi način ne dogovore.
  2. Strane se obavezuju da će odmah obavestiti jedna drugu o bilo kakvim poteškoćama koje mogu dovesti do neispunjavanja ovog Ugovora u celini ili njegovih pojedinačnih uslova.
  3. Ako bilo koja odredba ovog Ugovora postane nevažeća, onda se validnost njegovih preostalih odredbi ne gubi.
  4. U svim ostalim aspektima koji nisu obezbeđeni ovim Ugovorom, strane će biti vođene aktuelnim zakonodavstvom Ruske Federacije. Važeći zakon je zakonodavstvo Ruske Federacije.
  5. Slanjem izvornog materijala Izvođaču za prevođenje ili obavljanje drugih radnji obezbeđenih ovim Ugovorom, Kupac potvrđuje da ovi materijali ne krše prava bilo koje 3 osobe da ih koriste.
  6. Izvođač prenosi kupcu ekskluzivna prava na rezultate rada iz ovog Ugovora, ukoliko se u toku pružanja usluga Izvođača usluga Kupcu kreiraju objekti intelektualne svojine. U ovom slučaju, nadoknada Izvođača radova za prenos ekskluzivnih prava je 1% troškova relevantnih usluga, koji su uključeni u cenu i ne plaćaju se odvojeno.
  7. Kupac ima pravo da koristi rezultat rada (usluga) po sopstvenom nahođenju, uključujući objavljivanje u medijima i na internetu, izložbe, za oglašavanje na otvorenom, u štampane svrhe ili u bilo koje druge svrhe koje nisu u suprotnosti sa trenutnim zakonodavstvom Ruske Federacije, a da pri tom ne ukazuje na autorstvo radova.
  8. Odnosi u vezi sa obradom ličnih podataka Kupca regulisani su Politikom izvođača radova u oblasti obrade podataka o ličnosti i poverljivosti, objavljenim na linku: www.srb.localtrans.ru/privacy-policy/, koji su sastavni deo ove ponude.
  9. Kupac potvrđuje da su mu svi uslovi ovog Ugovora jasni, i on ih prihvata bezuslovno i u potpunosti.